FIND DOCTORS

Sirjana Adhikari

Cl.Psy. Sirjana Adhikari

Consultant Clinical Psychologist

View Profile

Yam Bahadur Khattri

Physio Yam Bahadur Khattri

Physical Therapist

View Profile

Sheetal Shrestha

Dr. Sheetal Shrestha

Consultant, Dental Surgeon

View Profile

Shraddha Pradhan Gorkhali

Dr. Shraddha Pradhan Gorkhali

Consultant, Dermatalogy

View Profile

Archan Adhikari

Dr. Archan Adhikari

Consultant, Anaesthesiologist

View Profile

Surendra Bikram Adhikari

Dr. Surendra Bikram Adhikari

View Profile

Upendra Joshi

Dr. Upendra Joshi

Registrar, Nephrology

View Profile

Avinash Gurung

Dr. Avinash Gurung

Registrar, Critical Care Medicine & Anaesthesiology

View Profile

Sabin Koirala

Dr. Sabin Koirala

Registrar, Critical Care Medicine & Anaesthesiology

View Profile

Saraswati (Sara) Chhetry

Dr. Saraswati (Sara) Chhetry

Consultant, Geriatric Medicine

View Profile

Bandana Shrestha

Dr. Bandana Shrestha

Consultant, Obstetrics & Gynaecology

View Profile

Sushil Khanal

Dr. Sushil Khanal

Registrar, Critical Care Medicine & Anaesthesiology

View Profile

Hemanta Adhikari

Dr. Hemanta Adhikari

Registrar, Critical Care Medicine & Anaesthesiology

View Profile

Prashant Tripathi

Dr. Prashant Tripathi

Registrar, Internal Medicine Registrar, Critical Care Medicine

View Profile

Sanjay Prasad Gupta

Dr. Sanjay Prasad Gupta

Consultant, Orthodontist

View Profile

Anand Thakur

Dr. Anand Thakur

Registrar, Critical Care Medicine & Anaesthesiology

View Profile