FIND DOCTORS

Saraswati (Sara) Chhetry

Dr. Saraswati (Sara) Chhetry

Consultant, Geriatric Medicine

View Profile

Bandana Shrestha

Dr. Bandana Shrestha

Consultant, Obstetrics & Gynaecology

View Profile

Sushil Khanal

Dr. Sushil Khanal

Registrar, Critical Care Medicine & Anaesthesiology

View Profile

Satish Chandra Yadav

Dr. Satish Chandra Yadav

Registrar

View Profile

Prashant Tripathi

Dr. Prashant Tripathi

Registrar, Internal Medicine Registrar, Critical Care Medicine

View Profile

Anand Thakur

Dr. Anand Thakur

Registrar, Critical Care Medicine & Anaesthesiology

View Profile

Jayan Man Shrestha

Dr. Jayan Man Shrestha

Consultant, Plastic, Cosmetic and Hand Surgeon

View Profile

Urmila Shakya

Dr. Urmila Shakya

Consultant Pediatric Cardiologist

View Profile

Shirish Raj Joshi

Dr. Shirish Raj Joshi

ICU Registrar

View Profile

Sudhir Sapkota

Dr. Sudhir Sapkota

Consultant Pediatrician

View Profile

Amrita Shrestha

Physio Amrita Shrestha

Physiotherapist

View Profile

Rohit Kumar Chaudhary

Dr. Rohit Kumar Chaudhary

ICU Registrar

View Profile

Bimesh Shrestha

Physio Bimesh Shrestha

Physiotherapist

View Profile

Gyalchen Ghising

Physio Gyalchen Ghising

Physiotherapist

View Profile

Prajeet Poudyal

Physio Prajeet Poudyal

Physiotherapist

View Profile

Srijana Timilsina

Physio Srijana Timilsina

Physiotherapist

View Profile